Abstract

Greenhouse production is still among the most energy-consuming branches of agriculture. Producers are faced with high cost of the operations involved in greenhouse production processes (climate control, fertilizing, irrigation). This is the reason why an optimal combination of energy inputs that will make this production more energy efficient needs to be found. In this paper analyze types of energy inputs in greenhouse production and their share in total energy consumption by using their energy equivalents. Knowing all this inputs enabled calculating of energy efficiency and energy ratio for greenhouse winter lettuce production. Some examples and suggestions for reducing the energy input value are also given.

Key words: energy, greenhouse, energy input, energy output, efficiency[1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون

[2] Total energy consumption

[3] Energy equivalents


مقدمه:

انرژی،اقتصادومحیط زیست سه فاکتور مهم برای تعریف نظام های تولید در کشاورزی هستند.در سال های اخیر بخش کشاورزی رشد زیادی را درمصرف انرژی داشته است.که این امر به علت رشد پیوسته جمعیت و استفاده از تکنولوژی ها وابزارهای جدید تولید است.تولیدات گلخانه ای به عنوان قسمتی از نظام تولید از مهم ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می شوند.بنابراین مشخص کردن مقدار انرژی نهاده در محصولات گلخانه ای اهمیت زیادی پیدا می کند. این دلیل محکمی است تا یک ترکیب بهینه برای افزایش میزان بازدهی انرژی نهاده هایی که مورد نیاز تولیدات گلخانه ای است مد نظر قرار داده شود.

مواد وروش ها:

هدف از این مقاله تحلیل بازدهی انرژی در گلخانه در قسمت ساختمان گلخانه،مواد پوششی سقف آن و پرورش گیاه می باشد.تولید کاهوی زمستانه زیر پوشش پلاستیکی گلخانه های چند دهانه در شرایط اقلیمی منطقه کرج مورد مطالعه قرار داده شد.محاسبه بر مبنای دمای استاندارد حداقل[1] برای محدوده  º 18- سلیسیوس ودمای بهینه تولید کاهو º 20 سلسیوس صورت گرفته است.روش استفاده شده،بر اساس تحلیل انرژی نهاده ها (تعیین انرژی مستقیم وغیر مسقیم نهاده ها)،انرژی مصرفی برای تولید گیاه وبازدهی انرژی انجام می گیرد.

بر اساس خروجی تولید کاهو(کیلوگرم کاهو،قسمت سرکاهو) وانرژی نهاده،  ،  و بهره دهی انرژی که بصورت زیر براورد می شود:

  

  

  = بهره دهی انرژی  

بخشی از تحلیل شامل یافتن راه حلی مناسب برای صرفه جویی انرژی در تولیدات گلخانه ای است.اثر سازه های گلخانه ،مواد پوششی بر روی میزان گرمایش مورد نیاز ومصرف سوخت برای اغلب ساختمان های متداول (قوسی و پایه بلند قوسی)و پوشش دهی (یک لایه و دو لایه)برای شرایط اقلیمی کرج تجزیه وتحلیل شدگرمایش مورد نیاز براساس منبع [7] محاسبه شد. در مورد روش های دیگر برای صرفه جویی انرژی نیز بحث شده است.

 

بحث ونتایج

مصرف انرژي خارج از مزرعه:

مصرف محصولات كشاورزي تو سط افراد جامعه نهايتا نياز به حمل و نقل محصول، فرآيند سازي، ذخيره سازي ، بسته بندي، بازار يابي، توزيع و پخت خانگي دارد، كه تمامي اين عمليات مستلزم مصرف انرژي بسيار زيادي است. بنا به نظر فرانسيس و همكاران ( 2003 ) بيش از 75 درصد انرژي مصرفي پس از مرحله توليد غذا به كار گرفته مي شود .در آمريكا نيز در حال حاضر حدود 82 در صد از انرژي مصرفي در بخش كشاورزي خارج از مزرعه استفاده مي گردد. بر طبق اطلاعات موجود سيستم غذاي ايالات متحده 1/16 درصد ازکل انرژي مصرفي مردم آمريكا را تولید مصرف مي كند. تولید در مزرعه فقط9/2 درصد از اين انرژي را شامل شده2/13 درصد خارج از مزرعه مصرف می شود(کوچكی و /حسینی 1373).

 

تعیین میزان انرژی برای (محصولات)تولیدات گلخانه ای

مصرف انرژی در گلخانه با همه ی نهاده ها یی که در فرآیند تولید شرکت دارند در نظر گرفته شده است.این نهاد ه ها را می توان به 2 گروه اصلی طبقه بندی کرد[8]: نهاده های مستقیم وغیر مستقیم.

انرژی نهاده های مستقیم

این نهاده ها یک سوم از کل مصرف انرژی را بخود اختصاص می دهند وشامل انرژی نهاده های سوخت های فسیلی وانرژی نهاده منابع تجدید پذیر هستند.انرژی مستقیم نهاده ها برای گرمایش یک گلخانه دارای بیشترین اهمیت نزد تولید کنندگان است زیرا آن ها هستند که بازدهی وقیمت بازار محصول را تعیین می کنند.

سوخت های جامد،مایع وگازی بوسیله چوب،ذغال سنگ،نفت خام وگاز بدست آمده اند وبرای گرمایش گلخانه مورد استفاده قرار می گیرند.که هر کدام دارای مزایا ومعایبی می باشند.انتخاب نوع سوخت بر اساس معیار های اقتصادی ویا بر اساس فاکتورهای بوم شناختی صورت می گیرد.بر این اساس بدست آوردن مقدار انرژی نهاده برای گرمایش گلخانه لازم وضروری است که ارزش گرمایی وانرژی مورد نیاز برای در دسترس پذیر کردن آن انرژی، بطور مستقیم برای تولید کننده مورد توجه قرار داده شوند.

درمورد گاز طبیعی[8] با محتوای انرژی[2]   4/41 و     1/8 برای تولید معادل کل انرژی می بایست        5/49 باشد.از نظر کارآیی واقتصادی گاز طبیعی را می توان به عنوان سوخت مرغوبتر در نظر گرفت زیرا سیستم نصب آن ارزانتر بوده وبه مخازن نگهداری سوخت نیازی نیست.گاز بدون آلودگی می سوزد بنابر این از انرژی نهاده کارگری کمتری برای تمیز کردن وتنظیم کردن مشعل ها یا سوخت پاش ها نیاز داریم.

گرمای مورد نیاز را می توان به آسانی برای یک شکل از سازه،جنس پوشش سقف یک گلخانه محاسبه کرد.جدول1 گرمایش مورد نیاز را برای سازه های گلخانه ای وجنس مواد پوششی رایج مورد استفاده در کرج را ارایه می دهد.این اعداد مقدار گرمایی را که در هر ساعت به گلخانه اعمال می شود(تحت شرایط دمایی مطلوب و در صورتیکه دستگاه تولید گرما درون گلخانه باشد) را نشان می دهد.منظور را در شکل1 می توان دید.

جدول1.گرمایش مورد نیاز برای سازه های گلخانه ای مختلف

گرمای مورد نیاز[Kw]

نوع سازه گلخانه

مواد پوششی

نوع قوسی

نوع قوسی پایه دار

پلاستیک یک لایه

103

23/107

پلاستیک دولایه

72

75

 

 

 

 

 

شکل1. سازه های گلخانه ای نوع قوسی وقوسی پایه دار

میزان سوخت مورد نیاز برای یک دوره زمانی را با داشتن ارزش گرمایی سوخت،بازده حرارتی مشعل و گرمای مورد نیاز برای گلخانه  می توان محاسبه کرد.میزان سوخت مورد نیاز برای گرمایش در این مورد اگر از سوخت های(مایع) نفتی استفاده شود در جدول 2 آمده است.

جدول2.مقدار سوخت مورد نیاز برای گرمایش

سوخت[ ]

نوع سازه گلخانه

مواد پوششی

نوع قوسی

نوع قوسی پایه دار

پلاستیک یک لایه

9/8

26/9

پلاستیک دولایه

22/6

46/6

 

انرژی غیر مستقیم نهاده ها

با مصرف انواع نهاده هاي كشاورزي در مزرعه، انرژي به صورت غيرمستقيم به سيستمهاي زراعي تزريق مي گردد،مانند انواع كودهاي شيميايي ، سموم دفع آفات، بذوراصلاح شده، ماشين آلات و ادوات كشاورزي، سيستم هاي آبياري و غيره.تعيين انرژي ورودي ناشي از مصرف سوخت نسبتا آسان است، اما از لحاظ تئوريك بايد امكان تعيين و يا تخمين هم ارز انرژي و يا هزينه هر ماده يا فرآيند مورد استفاده دركشاورزي وجود داشته باشد . بر اساس تجزيه و تحليل انرژي در انواع بوم نظامهاي زراعي بيشترين انرژي غيرمستقيم مصرفی  در مزارع در درجه اول كود نيتروژنه (30_20% از –کل انرژی ورودی )  و در درجه دوم ماشين آلات به كار رفته (12_6% از کل انرژی ورودی) می باشد( مريني و همکاران،2002 وپیمنتل و بارگس،1980).

 

تجهیزات ثابت

مقدار انرژی نهاده برای تجهیزات ثابت از 7 تا 10% از کل انرژی را شامل می شود[9].برای برآورد این نهاده ها دانستن وزن ماشین آلات،دوام دهانه(span) ومیانگین سطح مورد استفاده ویا تعداد ساعات کاری ضروری است.

کودهای شیمیایی

مهم ترین استفاده ی غیر مستقیم از انرژی بوسیله کودهای شیمیایی است.در تولیدات گلخانه ای 12 عامل مهم شامل شش عنصر اصلی[3] وشش عنصر فرعی[4] می بایست درطول فرآیند تولید،تامین شوند که مهم ترین آن ها نیتروژن است.میزان متوسط  شدت انرژی برای مهم ترین کود های شیمیایی در جدول 3 آمده است.کل انرژی شامل تولید،بسته بندی،حمل ونقل واستفاده

می باشد.

جدل3.میزان انرژی در مهم ترین کودهای معدنی

انرژی[ ]

کود

تولیدی

تولید،بسته بندی،حمل ونقل واستفاده

کل

N

5/69

6/8

1/78

P2O5

6/7

8/9

4/17

K2O

4/6

3/7

7/13

*برگرفته از منبع [6]

 

امکان اضافه کردن همه ی عناصر اصلی ضروری[5] بجز نیتروژن و پتاسیم در طول ریشه زنی گیاه وجود دارد.نیتروژن وپتاسیم را می توان به نوبت از طریق استفاده ی یک بار از کودهای خشک که خاصیت انتشار تدریجی دارندوقادرند   نیتروژن-پتاسیم و فسفرمورد نیاز را به مدت 3 الی 4 ماه برای گیاه فرآهم کنند تامین کرد.این امر باعث می شود تا به هیچ گونه سیستم اعمال نهاده اضافه در طول کشت گیاه نیاز نداشته باشیم.که خود باعث کاهش در انرژی نهاده کارگری و کاهش سرمایه گذاری در سیستم های تزریق کود می شود.احتمال برای بهینه سازی انرژی اینگونه نهاده ها که به کنترل ودقت بیشتری نیاز دارند با برخی از انواع سیستم های کنترل کامپیوتری درکشاورزی دقیق ارتباط پیدا می کند.

آفت کش های شیمیایی

در چند سال گذشته آفت کش های شیمیایی مصرف زیادی داشته اند. در تولیدات گلخانه ای از آفت کش ها به منظور کنترل علف های هرز،آفات ،بیماری ها و عامل تنظیم رشد استفاده می شود. میزان انرژی موجود در ماده فعال شامل تولید،فرموله کردن و بسته بندی می باشد.برای بدست آوردن میزان کل انرژی لازم،  پارامتر های حمل ونقل واستفاده از آن ها را نیز لحاظ می کنیم.برای مثال مقدار انرژی نهاده برای 1کیلوگرم از مالاتیون MJ 229 خواهد بود.شیوه ممکن برا ی کاهش استفاده از آفت کش های شیمیایی که قابل اعمال بصورت مدیریت تلفیقی آفات[6] (IPM) هستند بیان کننده استفاده ترکیبی از تکنولوژی ها(شامل کنترل شیمیایی،بیولوژیکی وابزارهای کنترل مکانیکی با تابش آفتاب،پاستوریزاسیون ورعایت اصول بهداشتی) برای کنترل آفات است. دیده بانی وشناسایی حشرات در کاهش جمعیت و گونه های حشرات،کاهش نیاز استفاده از آفت کش ها وخنثی سازی مقاومت حشرات نسبت به آفت کش ها اثر زیادی داشته است.

تکثیر محصولات

محصولات کشاورزی را می توان از طریق بذر،نهال،پیاز،غده و...تکثیر کرد.بنابراین در تحلیل انرژی،انرژی مورد نیاز برای گیاه تا تولید محصول را نیز می بایست در نظر گرفت.متاسفانه اطلاعات چندانی در این خصوص موجود نیست.از طرف دیگر برای چنین نهاده هایی برآورد انرژی بسته به فرآیندی است که بعدا بدست می آید.برای مثال میزان انرژی متفاوتی برای تولید بذربسته به جایی که تولید شده   (در مزرعه خودکشاورز یا خرید از شرکت های تولید کننده بذر) نیاز است. هایکل[5] شیوه های مختلفی را برای برآورد انرژی مورد نیاز برای تولید بذر ارایه کرده است.او تمام مراحل (پیش از برداشت و پس از برداشت) وفرآیند هایی که می بایست برای نهاده های مختلف حساب شود را مد نظر قرار داده است.

 

 

 

آبیاری

ارزیابی انرژی در سیستم های آبیاری هم بسته به استفاده مستقیم[7](DE) وهم استفاده ی غیر مسقیم[8](IE)انرژی  دارد.که شامل مصرف انرژی برای پمپاژ(H) ومیزان کل آب مورد نیاز با توجه به نوع محصول در هکتار برآورد می شود.انرژی مستقیم را می توان با معادله ی زیر بیان نمود:

                                

که در اینجا داریم:

DE: استفاده مستقیم انرژی برحسب ( )

δ : چگالی آب برحسب ( )

:g نیروی ثقل ( 8/9)

 H : هد دینامیکی کل،شامل اٌفت اصطکاک (m)

 :Q میزان کل آب،شامل افت بوسیله تبخیر،زهکشی زه آب و... ( )

1η:  بازده پمپ

oη : بازده کل موتور های الکتریکی یا دیزلی

 

بازده پمپ تابعی از ارتفاع عمودی پمپاژ آب،سرعت و دبی آب پمپاژ شده است.که دامنه ای بین 70% تا 90%را شامل می شود.بازدهی کل هم برای موتورهای الکتریکی هم برای موتورهای دیزلی حدود 18% تا 20% را شامل می شود.در مورد موتور های الکتریکی نیروگاه برق،خطوط انتقال وبازدهی موتور را شامل می شود.بازدهی در موتورهای دیزلی حدودا 25% الی 30% است اما انرژی برای تولید و حمل ونقل سوخت نیز باید مورد توجه قرار داده شود.انرژی غیر مسقیم شامل مواد خام،ساخت وحمل ونقل عوامل مختلفی که سیستم های آبیاری را پشتیبانی می کنند می شود.البته محاسبه اندازه انرژی برای این قسمت خیلی دشوار است لذا از محدوده ای  بین 18% [8] برای انتقال آبپاش ها[9] به 375% برای سیستم سطحی در بازیافت زهاب

 می توان استفاده کرد.

 

 

حمل ونقل[10]

محصولات باغی را بدون سرویس های حمل ونقل سازماندهی شده نمی توان تصور کرد. انرژی مورد نیاز برای انتقال نهاده ها از محل اولیه خودشان به مزرعه ،انتقال نیروی کارگری،ماشین آلات ومحصولات به مزرعه ودرون مزرعه وبرای انتقال محصولات از مزرعه به بازار صرف می شود.انرژی مورد نیاز در حمل ونقل به طور معمول به عنوان شدت انرژی[11] بیان می شود.منظورانرژی مورد نیاز در هر واحد زمان ودر واحد مسافت طی شده( ) است. اگر حمل ونقل انجام شده توسط کامیون های بارکش انجام شود میزان انرژی صرف شده  ( ) 5/4_6/1 می باشد.عواملی که برای کاهش انرژی نهاده در فرآیند حمل ونقل وجود دارد تکیه بر عوامل زیر دارد:

_ انتخاب اقتصادی وسایل نقلیه برای حمل بار با مصرف سوخت حداقل

_ نگهداری بموقع ودرست از وسایل نقلیه

_ برنامه ریزی مناسب جهت کاهش پیمایش مسافت.

ظرفیت بارگیری وسایل نقلیه نیز فاکتور مهمی برای بازدهی انرژی مورد استفاده می باشد.بارگیری بیش از حد وسایل نقلیه به حداکثر ظرفیت آن  بهره دهی وکارآیی انرژی را کاهش می دهد.

انرژی نیروی انسانی

انرژی نهاده کارگری در تولید محصولات باغی هنوز از ارزش بالایی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.در اینجا روش های متفاوتی برای تخمین مقدار انرژی این نهاده ارایه شده است.بیشترکسانی که در این زمینه صاحبنظر هستند میزان کالری انرژی آزاد شده از مواد غذایی را در کارگران کشاورزی بررسی می کنند.برخی دیگر براین باورند که این مهم بستگی به کالری مورد نیاز در طول ساعات کاری شخص دارد.اما همگی موافقند که انرژی نهاده نیروی کارگری فقط مربوط به مواد غذایی نیست بلکه گذشته از آن به سیستم های تولید کشاورزی نیز وابسته است.انرژی نیروی کارگری در تولیدات گلخانه ای[9] برای هر 2000-1000ساعت کاری در 1000 متر مربع فرض شده است که معادل 750 الی  1500 مگاژول خواهد بود.

تحلیل انرژی

هنگام تعیین میزان مصرف انرژی در یک سیستم تولیدی باید از روشی استفاده کرد که بسته به هدف ،تحلیل انجام شود.روش مرسوم این است که کل نهاده های غیر خورشیدی مورد نیاز برای تولید یک محصول خاص محاسبه شود.جدول 4 انرژی نهاده در تولید کاهوی زمستانه را نشان می دهد(فقط هزینه های جاری) موقعی است که محصولات از مزرعه جدا شده اند.بنابراین نهاده حمل ونقل در محاسبات آورده نمی شوند و انرژی این نهاده ها بر اساس انرژی های معادل (هم ارز) خود برآورد می شوند.                                    4.تحلیل انرژي برای تولید زمستانه کاهو در گلخانه گرم شده[12]

نهاده

کمیت

انرژی

%

گرمایش،نفت کوره

20_10 تن

834

9/92

غنی سازی CO2،نفت کوره

900 کیلوگرم

5/37

2/4

قارچ کش ها

10 کیلوگرم

95/.

1/.

کودهای شیمیایی

N                     

P2O5

K2O

 

43 کیوگرم

5 کیلوگرم

25/13 کیلوگرم

 

36/3

087/.

18/.

 

37/.

01/.

02/.

اسپری بذر

3/1 کیلوگرم

124/.

01/.

جعبه ها

2334

23/16

81/1

بذر و کمپوست

30

5/4

5/.

نیروی کارگری**[13]

 

75/.

08/.

 

 

 

 

کل

68/897

68/897

100

 

 

 

 

شکل2. گلخانه های سقف پلاستیکی چند دهنه

 

ستانده:5/3 کیلوگرم کاهو در هر متر مربع  3500کیلوگرم کاهو

2334جعبه 12 عدد در هر جعبه 28008 عدد کاهو

(5) نسبت :                                 

(6)  

در خصوص میزان کالری کاهو نسبت انرژی را می توان بصورت زیر محاسبه کرد:

(7) انرژی ستانده_به نسبت انرژی[ER]

بهره دهی انرژی تولیدات باغبانی وگلخانه ای را می توان به عنوان رابطه ای بین ستانده ی انرژی محصولات ونهاده انرژی برای تولید محاسبه کرد.

(8) بهره دهی انرژی  

در این مثال انرژی مستقیم نهاده ها بوسیله سوخت برای گرمایش وغنی سازی CO2 نشان داده می شودکه سهم عمده ای را در مصرف کل انرژی دارد.اینطور به نظر می رسد که بایستی توجه بیشتری به بسته بندی محصول نمودزیرا جعبه ها وپالت ها می توانند مقدار انرژی بیشتری را به خود اختصاص دهند.

امکان صرفه جویی انرژی در محصولات گلخانه ای

هدف از تحلیل انرژی یافتن یک راه حلی است که بتوان تولیدات گیاهی را با کمترین میزان مصرف انرژی نهاده در هر کیلوگرم از محصول به دست مصرف کننده رساند.

دراینجا دو راهکار برای کاهش مصرف انرژی ارایه شده است[8].ابتدا تلاش برای کاهش میزان انرژی نهاده ها برای سوخت فسیلی است که بوسیله افزایش عایق بندی  تجهیزات (استفاده از شیشه ها ی مضاعف و...)با دوره نگهداری بلند مدت در تابستان اتفاق خواهد افتاد.با استفاده متناوب ازمنابع انرژی(بیوماس،گرمایش آب بوسیله انرژی زمین گرمایی،تابش آفتاب،فاضلاب صنعتی،و...).

در گلخانه های باسقف پلی اتیلن دو لایه  40% انرژی فسیلی کمتری نسبت به گلخانه هایی که سقف یک لایه دارند مصرف می شود. [7]. استفاده ازپانل ها با پلی کربنات مضاعف می توانند 50% کمتر نیاز گرمایشی نسبت به گلخانه های یک لایه ای داشته باشند.با وجود این مزایا چند سئوال باید مورد توجه قرار گیرد از قبیل اثر کاهش CO2  ،کاهش جذب مواد معدنی،آلودگی هوای داخل و... که این امر باعث پایین آوردن کمیت وکیفیت محصولات خواهد شد.استفاده از تکنولوژی صفحات حرارتی در مقایسه با سیستم های مرسوم 60% در شب و بطور فصلی 30%_25 صرفه جویی داشته است.صفحات حرارتی در دماهای پایین گلخانه باعث کاهش سرعت ذوب شدن برف ها شده و که باعث فرو ریختن سازه گلخانه خواهد شد.یکی از مشکلات استفاده از این صفحات ایجاد میعان است البته این موضوع را می توان با استفاده صفحات که از مواد منفذ دار(خلل وفرج دار) هستند بر طرف کرد.مشکلی که هنوز باقی می ماند اختلاف دمایی بین محصول و هوا در مواقعی که صفحات باز هستند می باشد.جدول5 امکان استفاده از بیوماس برای گرمایش یک گلخانه در یک سطح وسیع را نشان می دهد.

انتخاب سازه نوع قوسی در گلخانه ها با سقف پلاستیک دولایه که درجهت شرقی غربی قرار گرفته باشد می تواند  نیاز گرمایشی و نیاز روشنایی را تامین کرده و با عدم استفاده از منابع فسیلی وانرژی الکتریکی سبب کاهش انرژی می شود.

جدول5.میزان کلش مورد نیاز سالانه و عرصه مورد نیاز کشاورزی برای گرمایش یک گلخانه ای به مساحت 1000 متر مربع

دمای داخل نسبت روز به شب(Cº)

10/14 برای سقف یک لایه

149000

3/37

16/18 برای سقف یک لایه

271000

8/67

10/14برای سقف دولایه

94000

5/23

16/18 برای سقف ولایه

172000

43

* برگرفته از منبع[10]

راهکار دیگر پرورش زمستانه ی محصولات در گلخانه بوسیله توسعه سازه های گلخانه ای کم هزینه ای می باشد.جهت صرفه جویی هزینه در مدت زمان باقی مانده فصل چیدن محصول استفاده از سیستم دمایی پایین جهت افزایش طول فصل کاشت در بهار وپاییز استفاده می شود.کاهش دمایی منجر به طولانی شدن دوره رشد برای تربچه وکاهو  می شود.مقدار انرژی در هر متر مربع و در هر ساعت کاری با بهينه سازي مصرف انواع نهاده هاي به كار رفته در سيستم و استفاده از انرژي به صورت كارآمدتر به میزان قابل توجهی 3/1 و یا بیشتر کاهش می یابد.. انتخاب صحيح نوع ، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده هايي مانند كودها وسموم شيميايي، كارآيي آنها را افزايش داده واين امر موجب مصرف كمتر آنها خواهد شد.

 

 

نتیجه گیری

تولید محصولات گلخانه ای در حداکثر میزان خود باقی خواهند ماند اما ازپر مصرف ترین بخش انرژی در نظام تولید کشاورزی محسوب می شوند.این خود دلیل محکمی است تا مارا به آن وادارد که به فکر یافتن راهکاری مناسب جهت بهینه سازی نظام تولید در کشاورزی باشیم.به میزان انرژی نهاده های مستقیم که صرف گرمایش گلخانه و غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها می شود باید توجه بیشتری شود.زیرا حدوداً 80% از کل میزان انرژی را شامل می شوند.از دیگر عوامل پرمصرف انرژی کودهای شیمیایی هستند.استفاده از آن ها دقت زیادی را می طلبد .

کاهش استفاده از آفت کش های شیمیایی با استفاده از روش های مدیریت تلفیقی آفات همراه با سولاریزه کردن خاک ومراعات خیلی زیاد اصول بهداشتی قابل دستیابی است.مثال مفروض برای تحلیل انرژی وبرآورد مقدار نسبت انرژی هم ارز با روشی است که در منبع[1] ذکر شده است.که نشاندهنده بازده خیلی پایین انرژی تولیدات گلخانه ای [1] در مقابل تولیدات حیوانی است[نسبت انرژی  59/.ER=] یا برای تولید بذر(برنج نسبت انرژی5_3/1 ER= و درغلات نسبت انرژی 9/1 ER=می باشد).این شیوه تحلیل برای انرژی تولید می تواند برای تعریف یک تکنولوژی جدید تولید برای یک محصول ویک پارامتر آب وهوایی خاص از یک منطقه مفید باشد.یا برای دریافتن اثر بخشی وراهکار کاهش مصرف انرژی،برای منطقه تولید به طور همزمان حساب می شود.محاسبه ی برنامه تولید بهینه را می توان بوسیله برنامه نویسی خطی محاسبه و برآورد نمود در جاییکه ملاک، بهینه سازی میزان انرژی یا مصرف سوخت و یا حتی به حداقل رساندن هزینه های تولید است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES

 

[1] Enoch, H. Z.: A theory for optimalization of primary production in protected cultivation, I Influence of aerial environment upon primary plant production, Symposium on More Profitable use of Energy in Protected Cultivation, Sweden, August 1977.

 

[2] Dimitrijević, Aleksandra, Đević, M. 2001.: Technology and technique for plant production under partially controlled conditions, Scientific journal Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture Belgrade, Serbia and Montenegro

 

[3] Dimitrijević, Aleksandra, Đević, M. 2003. Heating and CO2 enrichment for greenhouse production, PTEP, Journal for Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad, Serbia and Montenegro

 

[4] Hanan, J. Joe, 1998.: Greenhouses. Advanced Technology for Protected Cultivation, CRC Press

 

[5] Heichel, G. H. 1980. Assessing the fossil energy costs of propagating agricultural crops. Handbook of Energy Utilization in Agriculture, ed. Pimentel, D., pp. 27–34. Boca Raton, FL: CRC Press. Inc.

 

[6] Mudahar M. S. and T. P. Hignett: Energy requirements, technology and resources

in fertilizer sector, 1987. Energy in Plant Nutrition and Pest Control. Energy in World Agriculture, Vol. 2, ed. Helsel, Z. R., pp. 25–61.

 

[7] Nelson V. Paul, 2003: Greenhouse Operation and Management, Sixth edition, Prentice Hall

 

[8] Ortiz-Cañavate, J. and Hernanz, J. L.: Energy Analysis and Saving, In CIGR Handbook of Agricultural Engineering, Volume V, Energy and Biomass Engineering

 

[9] Starck. H.: Towards an Economic of Energy in Horticulture, Symposium on More Profitable use of Energy in Protected Cultivation, Sweden, August 1977.

 

[10] von Zabelic, Chr. Energy substitution, 1989., Energy Savings in Protected Cultivation, Acta Horticulturae, 245.

 

 

 

 

 [1] standard minimal temperature

[2] Energy content

[3] Macro elements

[4] Microelements

[5] Essential macro elements

[6] Integrated pest management

[7] Direct use

[8] Indirect use

+ نوشته شده توسط عمرانی در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت |